Wet op de privacy

L'Abri® verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens voor haar cliëntenbeheer en in het kader van haar dienstverlening. Behoudens uitdrukkelijk verzet van uw kant kunnen deze gegevens verwerkt worden in het kader van de commerciële promotie van diensten en producten van L'Abri® .

U heeft het recht uw gegevens in te zien en te laten verbeteren.

Aanvullende inlichtingen kunt u bekomen bij L'Abri®.

De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer houdt een openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.